Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000), Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 8, 81-301 Gdynia.
2. Dane osobowe zawarte w ofercie i innych dokumentach będących załącznikami do oferty będą przetwarzane w celu analizy oferty lub zawarcia umowy na podst. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO to znaczy, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Dane osobowe, jeśli okaże się to konieczne dla wykonania czynności przetargu lub umowy mogą być przekazane takim odbiorcom jak w szczególności:
 - upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp dl danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 - podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych;
 - innym odbiorcom danych np. sądom, KIO, urzędom skarbowym, Żandarmerii Wojskowej.
4. Ponadto dane osobowe będą także przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi w RZI w Gdyni przepisami oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec RZI w Gdyni.
5. Wykonawca ma prawo zwrócić się do RZI w Gdyni z żądaniem dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
7. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 86), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz.U. 2017 poz. 1579).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 917).
2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb aktualnego oraz przyszłego procesu rekrutacji, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w procesie rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
6. Podanie danych osobowych jest konieczne do celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana rekrutacji, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje Pani/Pana danych, ani ich nie udostępnia innym podmiotom.


Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP